Beleidsplan 2018-2020

Doelstelling
De Stichting Vrienden van de Arentschool is opgericht in 2013 door betrokken ouders om ondersteuning te bieden aan de doelstelling en ambitie van de Arentschool om een kwalitatief goede, kleinschalige en gemengde basisschool te zijn die toegankelijk is voor alle kinderen in de basisschoolleeftijd.

De Stichting doet dit concreet door fondsenwerving onder ouders waarmee aanvullende activiteiten gefinancierd kunnen worden.

Met de vrijwillige bijdrage die ouders overmaken naar het rekeningnummer van de Stichting Vrienden van de Arentschool, heeft de stichting in schooljaar 2016/2017 en 2017/2018 meerdere blokken kunst- en cultuur kunnen financieren.

Op basis van het beschikbare budget wordt in overleg met het bestuur van de Stichting Vrienden van de Arentschool én de directie van de Arentschool per blok (6 a 8 weken) het aanbod samengesteld en externe professionals ingehuurd. Het doel is om kunst- en cultuur, techniek structureel aan te kunnen beiden ter bevordering van de ontwikkeling van alle kinderen.

Daarnaast zijn door de Stichting diverse muziekinstrumenten aangeschaft ten behoeve van de muzikale ontwikkeling en is er sport- en spelmateriaal aangeschaft.

Bestuur
Het bestuur van de Stichting Vrienden van de Arentschool bestaat uit:

  • voorzitter: Caroline Kouwenhoven
  • penningmeester: Thamar de Goede
  • secretaris: Henri Gunneweg
  • bestuurslid: Robert
  • bestuurslid: Judith Hanck

Vergoedingen
Het bestuur bestaat uit vrijwilligers en ontvangt geen vergoedingen of beloningen.

Betalingsverkeer
Bancair is vastgelegd is dat alleen de penningmeester en voorzitter toegang hebben tot de bankrekening van de Stichting. Bij uitgaven groter dan € 500 is het gezamenlijk akkoord van de voorzitter en de penningmeester een vereiste.

Raad van Toezicht
Er is geen Raad van Toezicht


Financiële gegevens
De Stichting ontvangt jaarlijks circa € 10.000 aan vrijwillige bijdragen van ouders. Dit geld wordt besteed aan de doelstellingen van de Stichting zoals de inhuur van professionals voor het geven van kunst- en cultuuronderwijs, een dag circusschool, muziekinstrumenten, sport en spelmaterialen voor alle leerlingen.

Daarnaast is binnen het bestuur afgesproken dat de Stichting over een financiële buffer wil beschikken van € 2.000 om de overlap tussen de schooljaren te overbruggen. De Stichting verwacht door het afsluiten van schenkingsovereenkomsten met donateurs op stijgende donaties te kunnen rekenen. Verwachting is schooljaar 2018-2019 een lichte stijging die de jaren daarna zal doorzetten.

Onze Stichting wil graag transparant zijn over haar inkomsten en uitgaven.
Bekijk hier het financieel jaaroverzicht en de balans 2016- 2017.

Stichting Vrienden van de Arentschool
Sophiakade 55, Rotterdam
vrienden@arentschool.nl
Kamer van koophandel: 58274723
RSIN / fiscaal nummer 852958742